คว้ารางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 732| Academic,Research|

 

   

   

   

   

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ อาจารย์เชาว์ ปอแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาทีม นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี
2561 ในหัวข้อ “ICT Innovations for eHealth” เพื่อเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและนำแนวคิดผลงานการประกวดนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการและสอดรับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการประกวดที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งนิสิตและประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,มหาวทิยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,สมาคมเวชสารสนเทศไทย,มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

     ซึ่งนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาครอง พร้อมทุนสนับสนุนมูลค่า 6,000 บาท โดยมีชื่อทีม Pulmonary ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดและคว้ารางวัลชมเชยมาได้ ชื่อผลงาน ”แอพพลิเคชั่นตรวจสอบภาวะหยุดใจขณะนอนหลับ” มีสมาชิกในทีม ดังนี้ นายศิรชัช มีใจดี,นายธราทร ตันวินิจ และนางสาวณัฐภรณ์ ทุนร่องช้าง นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอาจารย์ เชาวน์ ปอแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลและขอให้นิสิตได้พัฒนาฝีมือในด้านที่ถนัดต่อไป