กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 557| Academic,Research|

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

 

 

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียรู้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์นำสื่อสมัยใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการ
และเทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีอาจารย์ภายในคณะเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อตัวนิสิตอย่างแท้จริงต่อไป