เปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work?

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 979| Academic,Research|


     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work” เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพัฒนากำลังคนในวิชาชีพดิจิทัลให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีผู้ประกอบการจากบริษัท Big Data Agency จำกัด บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ๊กซ์ จำกัด บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด บริษัท มัลเบอร์รี่ซอฟต์ จำกัด บริษัท Soft Square จำกัด และ บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ เข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work” อย่างพร้อมเพรียงกัน

หลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยและเรียนกับภาคเอกชนเป็นเวลา 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด เช่น หลักสูตร 4 ปี ระยะเวลา 2 ปี เรียนในมหาวิทยาลัย อีก 2 ปี ไปเรียนในภาคเอกชน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลองค์ความรู้ด้านวิชาการ ส่วนภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร ช่วยฝึกสอนวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานและความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาด้วย ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสาขาวิชาด้าน IT เพียง 1 เดียว ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ไดรับการคัดเลือกให้เข้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ สกอ.