กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 144

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 6) ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านไปยังรุ่นลูกหลานให้ได้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต 

          โดยมีปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้น้องๆนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ฐาน คือ ฐานการสานตะกร้า การสานเข่งปลาทู การทำตุง การทำยาหม่อง การทำลูกประคบ การทำน้ำสมุนไพร การสานฝาชี และการแกะกระกระดาษให้เป็นลายไทย โดยแบ่งกลุ่มนิสิตออกไปตามฐาน เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานนั้นๆ