ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 454| Academic,Research|

     

     

     

     

    

    

    

    

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคลากรจากต่างสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โดยอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนึกศึกษา และหัวหน้างานต่างๆ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านกิจการนิสิตเป็นอย่างดี