เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 574| Academic,Research|

     

     

     

     

     

     

     

     

 

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561 งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” โดยศิษย์เก่าคณะฯ
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้

          โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาในคณะฯมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ คือ นายพงศธร บุญนิธิพัฒน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง system engineer บริษัท ลานนาคอม จำกัด นายธนรินทร์ คงเถื่อน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายกิตติธัช นาวา ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นายวิโรจน์ จันมี ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา นายธนพล ยินดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันทำงานที่บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด นายติณณภัทร์ ดีปัญญา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศซกรรมซอฟต์แวร์ ปัจจุบันทำงาน
Freelance และนายผืนไท แก้วมาลา ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ปัจจุบันทำงาน Freelance ซึ่งดำเนินรายการโดยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ และอาจารย์สุพรรณ ทองเพชร โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่าสู่น้องนิสิตใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคำแนะนำที่ดีจากพี่ศิษย์เก่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในวัยเรียน การทำกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย การคบเพื่อน การใช้ชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่ดีให้เหมาะสมกับวัยเรียน