พัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 153

   

   

   

   

   

   

   

  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะในการแต่งตำราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีต Senior Aerospace Engineer องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การแต่งตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา