ประชุมระดมความคิดเห็น Beyond Phayao City

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 596| Academic,Research|

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการท่องเที่ยวข้ามด่านการค้าชายแดนการคมนาคมขนส่ง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้นโยบาย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ และดร.พรเทพโรจน์วสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
          ซึ่งมีคุณศุภฤกษ์
 ภาวิไล ผู้ก่อตั้ง Beyond City Gateway เป็นวิทยากรบรรยาย ถึง Platformเศรษฐกิจดิจิทัลให้บริการใช้งานแก่จังหวัดที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่จังหวัดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก Beyond City Gateway ที่ได้พิจารณาถึงศักยภาพและความมีอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา และด้วยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการส่งเสริมพัฒนาให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนการจัดทำ Digital platform เพื่อรองรับการใช้งานผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ แนวปฏิบัติแผนงานกิจกรรมโครงการหน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วมขับเคลื่อน เพื่อหาแนวทางและกลไกการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สภาการท่องเที่ยว และนิสิตรวมกว่า 100 คน