พัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 126

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

 

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้อง ICT 1104 และห้อง ICT 1104/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท เอเอร์ไอที จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล พื่อสนับสนุนให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งเพื่อช่วยผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท เอเอร์ไอที จำกัด มาให้ความรู้แก่นิสิต ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากลจากการสอบปฏิบัติในห้องจัดอบรม โดยมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก