อบรมเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 640| Academic,Research|

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ห้อง ICT 1219 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  อาจารย์ดวิษ แสนโภชน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI ให้กับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติด้านการออกแบบ User Interface (UI) และ User Experience (UX) สำหรับการสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคพื้นฐานในการออกแบบ UI/UX ที่ดี และศึกษาขั้นตอนการทำ Basic UX ซึ่งจะทำให้เข้าใจและสามารถต่อยอดกลับไปพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ของตัวเองได้

          โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายภวิศ เกษสุข และทีมงาน จากบริษัท 20 scoops (Chiang Mai Branch) เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริง และให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก