บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 464| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนา “บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยมีดร.วิภพ ทองแพง หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเสวนาฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุกูล สอนเอก นักภูมิศาสตร์ ผู้ซึ่งนำทีมค้นหา 13 หมูป่า ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ดร.อดิศร เรือลม นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา และคุณเอกวุฒิ์ ผลเพิ่ม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท ทอมทอมเนวิเกชั่น และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว เป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาถึงทิศทางและแนวโน้มในการขับเคลื่อนประเทศในก้าวทันยุค 4.0 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านทางการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการส้รางเครือข่ายทางวิชาการและสังคมการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ในระดับประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์ นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ครู และนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้