สอบมาตรฐาน ITPE ระดับ IP

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 149

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ซึ่งมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสอบมาตรฐาน ITPE
ระดับ
Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 92 คน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จะประกาศผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ITPE
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561