เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2561

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 457| Academic,Research|

 

           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ   การรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น ภายในกิจกรรมมีการมอบรางวัลให้กับนายณัฐฤทธิ์ อินตา นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งมีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งมีนิสิตในคณะฯ ได้รับรางวัลเหรียญดีทั้งสิน 39 คน

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะ ,นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่, นายปฐมพงค์ บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองบริการการศึกษา ,นายสุวัฒน์ธเนศ ใจภูมิภักดิ์ นักวิชาการศึกษา จากกองกิจการนิสิต,คุณเกรียงไกร แถบคำ นักกิจการนักศึกษา จากกองกิจการนิสิต และนางสาวเนตรชนก ยศแก้ว นักวิชาการศึกษา จากกองกิจการนิสิต ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมตอบคำถามจากนิสิตที่มีข้อสงสัย

          ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น อยากให้คณะ ICT มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้ เช่น ตู้ ATM ร้านถ่ายเอกสาร เรื่องการให้บริการของรถเมล์มหาวิทยาลัย ควรเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เรื่องเวลาในการรับ-ส่งแต่ละตึก และเรื่องที่นิสิตถามและเสนอแนะมากเป็นพิเศษคือเรื่องหอพัก UP Dome อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องการบริการของหอพัก เช่น การซ่อมแซมของใช้ในหอพัก อยากให้มีความรวดเร็วมากกว่าเดิม และเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของหอพัก อยากให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยไปในบางส่วน ส่วนคำถาม หรือข้อสงสัยใดที่ยังให้คำตอบในขณะนั้นไม่ได้ ทางผู้บริหารจะนำปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป