การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 446| Academic,Research|

      

      

    

    

    

    

    

   

        

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ" ให้กับนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ในการประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL ในการต่อยอดทำโปรเจคในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต
       โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐธีร์ ประเสริฐสุวรรณ และคุณพีรพล ธรรมนุสสรณ์ จากบริษัท
Soft Square Group
เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ