กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ERP Next "

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 449| Academic,Research|

    

    

    

   

   

   

   

 

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ERP Next " ให้กับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มความรู้ด้านการออกแบบระบบ ERP ในการต่อยอดทำโปรเจค หรือการใช้ระบบ ERP ในองค์กรต่อไป       

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชลทิศ เขื่อนแก้ว, น.ส.กรุณา ตันเขียว และนายอนุรักษ์ บุญฤทธิ์พาณิชย์ จากบริษัท Artisan digital เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งทีมวิทยากรได้แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อร่วมกันออกแบบระบบจริง และนำมาเสนอ เพื่อให้ทีมวิทยากรให้คำแนะนำในการออกแบบระบบของแต่ละกลุ่ม โดยบรรยากาศในการการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน