รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ จัด TESA Top Gun Rally (TGR) ครั้งที่ ๑๔

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 511| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนรับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด “โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยหรือ TESA Top Gun Rally (TGR)” ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) ประจำปี พ.ศ 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและผู้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในประเทศไทย โดยจะมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 25-30 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี