แข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 รอบที่ 2

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 392| Academic,Research|

    

    

    

    

                                          

                                          

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ดร.พรเทพ โรจนวสุ รักษาการแทนรองคณบีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  14 คน และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน 11 คน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 "รอบที่ 2 : รอบนำเสนอผลงาน" ระดับภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล เงินสนับสนุน โล่รางวัล และเกียรติบัตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป สร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีนิสิตจากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันกว่า 27 สถาบัน