สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 154

     

     

     

     

     

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.. 2562 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานหลักสูตร สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเริ่มการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จนถึง 17 ธันวาคม 2561

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และนางสาวกัลวรา ภูมิลา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน หลักสูตร สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีผู้ประกอบการจากบริษัท Big Data Agency จำกัด, บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ๊กซ์ จำกัด, บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด, บริษัท มัลเบอร์รี่ซอฟต์ จำกัด, บริษัท Soft Square จำกัด และ บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ เข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้าร่วมหลักศุตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้ร่วมให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงร่วมวางแผนการดำเนินงานการเรียนการสอนหลักสูตร สำหรับบัณฑิตพันธ์ุใหม่

หลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยและเรียนกับภาคเอกชนฝั่งละ 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด เช่น หลักสูตร 4 ปี ระยะเวลา 2 ปี เรียนในมหาวิทยาลัย อีก 2 ปี ไปเรียนในภาคเอกชน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลองค์ความรู้ด้านวิชาการ ส่วนภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร ช่วยฝึกสอนวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานและความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาด้วย ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสาขาวิชาด้าน IT เพียง 1 เดียว ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ไดรับการคัดเลือกให้เข้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ สกอ.

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นายธวัชชัย แก้วผุย (นักศึกษาฝึกงาน) : ภาพ