ส่งมอบโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 561| Academic,Research|

    

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการส่งมอบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางจังหวัดพะเยา ซึ่งโปรแกรมแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการบริการให้กับประชาชนในด้านการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และสามารถติดตามเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อมีเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการ รับเรื่องร้องทุกข์ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีความคล่องตัวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อมีแอพพลิเคชั่น ที่รองรับและทำงานร่วมกับเว็บไซต์หลักได้ โดยเน้นการใช้งานที่ง่ายและแจ้งเหตุเป็นหลัก

          โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ให้การต้อนรับท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา ซึ่งมี ดร.สุขชาตรี ประสมสุข เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดทำและนำเสนอถึงประสิทธิภาพและการทำงานของโปรแกรม/แอพลิเคชั่น ฯ โดยสังเขป ก่อนการส่งมอบ

          จากนั้นท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวภายในงานว่า การจัดทำโปรแกรมแอพพลิเคชั่นนี้ ถือเป็นการร่วมมืออันดีระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันสมัยรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0” และยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่มีความสอดคล้องกับระบบราชการอีกด้วย โดยต้องใช้งานง่ายและลดขั้นตอนการร้องเรียนให้กระชับได้ใจความ พร้อมทั้งต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ร้องเรียนร้องทุกข์ไม่ให้ได้รับผลกระทบตามมาจากการร้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานให้กับประชาชนได้มากที่สุดต่อไปในอนาคต

          ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยังจะสนับสนุนให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรนั้น ๆ ต่อไป