แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 433| Academic,Research|

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิต สำหรับบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสหกิจศึกษา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิต สำหรับบุคลากร ภายใต้กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ได้เรียนรู้ธรรมชาติเกี่ยวกับสุขภาพจิตเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะในการให้การปรึกษาที่ถูกต้อง

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการอบรมแนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร โดยมีอาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 35 คน

เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนิสิต
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น 

 

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะ ICT) : ข่าว

นายธวัชชัย แก้วผุย (นักศึกษาฝึกงาน) : ภาพ