กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากรคณะ ICT ณ จังหวัดชลบุรี

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 355| Academic,Research|

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร ณ สำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายบริการทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม Green Performance ซึ่งเป็นการจัดอบรมพนักงานสายบริการ เรื่อง “กลยุทธ์การคิด เพื่อพิชิตการทำงาน” และ อบรมเรื่อง “บริหารเวลา บริหารงาน” เพื่อให้บุคลากรปรับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน ณ ชิวชิวดี พูลวิลล่า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562

          วันที่ 12 มีนาคม 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมหัวหน้าสำนักงานคณะ และบุคลากรสายบริการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรสายบริการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานของบุคลากรสายบริการในแต่ละด้าน

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 ช่วงเช้า ได้จัดกิจกรรม เรื่อง “กลยุทธ์การคิด เพื่อพิชิตการทำงาน” และช่วงบ่าย เรื่อง “บริหารเวลา บริหารงาน” โดยมีนายสุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแบ่งกลุ่ม และร่วมกันเล่นเกมส์เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

          และในวันที่ 14 มีนาคม 2562 บุคลากรสายบริการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นั่งประชุมพูดคุยหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศีราชา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการจัดกิจกรรม หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การคิด เพื่อพิชิตการทำงาน และหัวข้อเรื่อง บริหารเวลา บริหารงาน