MOU การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 362| Academic,Research|

     

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขการฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ให้เกียรติลงนามความร่วมมือฯ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นางสัจธร นักการีย์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นพยานร่วมลงนามความร่วมมือ จากนั้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้ประชุมหารือในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อชี้แจงความร่วมมือทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ให้ทีมงานที่จะลงมือพัฒนาร่วมกันได้เข้าใจข้อมูลในเบื้องต้นและจะมีการนัดประชุมและลงมือจัดทำหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือทางวิชาการฯ ในครั้งต่อๆ ไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำหลักสูตรการศึกษาระยะสั้น การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟู้ผู้กระทำผิดร่วมกัน และยังรวมถึงการจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษ และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต

          มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นที่พึ่งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้กับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบฯ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นประโยชน์ ในการร่วมกันพัฒนาทั้งบุคลากร และพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่จะช่วยให้สำนักควบคุมความประพฤติ จังหวัดพะเยา ได้พัฒนาไปการเป็นสำนักงานยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ จะสามารถต่อยอด
ไปสู่การวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นายธวัชชัย แก้วผุย (นักศึกษาฝึกงาน) : ภาพ