ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 166

     

     

     

   

     

     

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคลากรจากต่างสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

  นำโดยอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น