ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวโดย warintorn.so1| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 123

  

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระเดิม) ได้ส่งมอบงานให้แก่ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วาระใหม่) โดยมีคณะผู้บริหารในวาระเดิมและวาระใหม่ ตลอดจนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว การส่งมอบงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการรับส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557 และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงประสานต่อเนื่องของการทำงานระหว่างกัน อันจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะ ICT) : ข่าว

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ