ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 506| Academic,Research|

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง “การดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพด้วยระบบ
AUN-QA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” นำโดย ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมอาจารย์ประจำหลกัสูตรและเจ้าหน้าที่
          ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆทั้ง การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรสำหรับการเข้าการประเมินด้วยระบบ
AUN-QA ,การดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ AUN-QA
และข้อมูลที่หลักสูตรต้องดำเนินการจัดเตรียม เพื่อเข้าสู่การประเมินด้วยระบบ
AUN-QA

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว