นำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 821| Academic,Research|

 

       

 

                 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ เดินทางไปนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (
Oral presentation) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานประชุมทางวิชาการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน อีกทั้งโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศอีกด้วย

          ซึ่งผลงานที่นำเสอมีเรื่อง “การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดจุดความร้อนอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา” (Risk Analysis of Hotspots in Mueang, Phayao Province) ซึ่งเป็นผลงานของนายชยกร พุ่มนวล และผลงานเรื่อง “การคาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” (The Electricity Consumption Forecast in Upper Northern of Thailand) ซึ่งเป็นผลงานของนายวุฒิพงษ์ นิลจันทร์ โดยการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการต่อยอดและนำความรู้ทีได้รับไปพัฒนาผลงานต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

ดร.นิติ เอี่ยมชื่น  : (ภาพ)