ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 ? 2566

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 12 มิ.ย. 2562, 11:05 น.| 384| Academic,Research|

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 – 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมกันคิด แสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะ อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ   

โดยมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแถลงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะเป็นจำนวนมาก

 

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะ ICT) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ