ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 13 มิ.ย. 2562, 12:56 น.| 361| Academic,Research|

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.ปรัชญา นวนแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมอาจารย์และนิสิตในสาขาฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อดำเนินโครงการการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

โดยลงพื้นที่ไปตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝากต่างๆในพื้นที่อำเภอภูกามยาว อาทิเช่น กลุ่มทำไผ่กวนอิม กลุ่มทำกาละแม และกลุ่มทำน้ำพริก ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยต่างๆในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำการพัฒนาแหล่งชุมชน OTOP ดังกล่าวให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านในอำเภอภูมกามยาวให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ภาพ