พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 19 มิ.ย. 2562, 10:40 น.| 481| Academic,Research|

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนิสิต อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ

 

 

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะ ICT) : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ