อบรมผู้นำนิสิตคณะ ICT

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 24 มิ.ย. 2562, 12:12 น.| 464| Academic,Research|

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง UB 001 อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณู ปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น

          โดยมี อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการวางแผนการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่”

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

งานคุณภาพนิสิต : ภาพ