ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ 2562

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 26 มิ.ย. 2562, 12:50 น.| 408| Academic,Research|

 

           

           วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต หล่าวให้การต้อนรับและแนะนำคณะ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1

          นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีให้ผู้ปกครองได้ซักถาม ถึงข้อสงสัยต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งข้อซักถามส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองสอบถาม จะเกี่ยวกับทุนการศึกษา หอพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆที่นิสิตชั้นปีที่ 1
จะต้องจ่าย รวมไปถึงสวัสดิการที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัย  

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว