นิสิต IT นำเสนอผลงานวิจัย ?งานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์? ครั้งที่ 3

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 28 มิ.ย. 2562, 10:14 น.| 671| Academic,Research|

 

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.สุขชาตรี ประสมสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในสาขาวิชา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ (The 3 rd  National Conference on innovation for Learning and Invention 20193) ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นเวทีวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางกาศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์

          โดยทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ระบบสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง กรณีศึกษาร้านค้าของชำ 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์สำหรับอุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง จังหวัดพะเยา และ 3. แอปมือถือสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับฐานความรู้ต่างๆ ในอุทายแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา