สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 5 ก.ค. 2562, 11:13 น.| 457| Academic,Research|

 

            เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่ หัวข้อ “สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน” โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดการอบรม
ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้นิสิตใหม่
ในหัวข้อ “สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน”

         ในสภาพสังคมปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นนิสิตนักศึกษามีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน รวมถึงการใช้ชีวิตจนเกิดปัญหาสุขภาพจิต และไม่สามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามที่เป็นข่าว ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วิธีการในการที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีความสุข สำเร็จการศึกษาตามประสงค์ และมีการพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สโมสรนิสิตคณะ ICT : ภาพ