กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 9 ก.ค. 2562, 10:04 น.| 412| Academic,Research|

 

  

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสงวนเสริมศรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 7) ประจำปี 2562  เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านไปยังรุ่นลูกหลานให้ได้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต 

    โดยมีปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอภูกามยาว และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้น้อง ๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ฐาน คือ ฐานทำตุงล้านนา ตุง 12 ราศรี ตุงนำทาง ตุงไส้หมู ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ และบายศรีปากชาม แบ่งกลุ่มนิสิตออกไปตามฐาน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามฐานนั้นๆ

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว