บูรณาการข้อมูลสร้างแอพลิเคชั่นร่วมกับคุมประพฤติพะเยา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 10 ก.ค. 2562, 10:17 น.| 433| Academic,Research|

 

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร และอาจารย์ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการรับผิดชอบพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา โดยมีนางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ      

      ซึ่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นคุมประพฤติ ทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาให้นิสิตนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขการฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ภาพ