อบรม Interlink Campus Tour 2019

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 19 ส.ค. 2562, 20:09 น.| 722| Academic,Research|

      

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม Interlink Campus Tour 2019 พร้อมทำ Work shop เข้าหัวสาย UTP และ Fiber Optic เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมอย่างถ่องแท้ เสริมสร้างให้นิสิตมีประสบการณ์ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และมีความเข้าใจเทคโนโลยีด้านสายสัญญาณซึ่งเปรียบเสมือนทางด่านข้อมูลที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในอนาคต

          โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัด ซึ่งมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้นผู้ให้การต้อนรับวิทยากรและคณะผู้จัดโครงการฯ

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นายภานุวัฒน์ โลมากุล (นักวิชาการโสต) : ภาพ