อาจารย์สาขา GIS คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 30 ส.ค. 2562, 09:19 น.| 485| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความวิจัยเรื่อง “ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ”
          ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย นักวิจัยอายุต่ำกว่า 40 ปี ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ