พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 30 ส.ค. 2562, 17:44 น.| 503| Academic,Research|

          

 

           ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) อยู่ตามโรงเรียนตามปกติทั่วไป และมักเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติและห้องสอนเสริม จากการข้อมูลสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทยพบว่ามีจำนวนเด็กแอลดีแท้ถึง 5% ของประชากรเด็กทั้งหมด และแอลดีแฝงหรือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน มีจำนวน 10% ของประชากรเด็กทั้งหมด (ข้อมูลจากสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย) นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จึงไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งๆ ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักเรียนจะมีความยากลําบากในการอ่าน การเขียน กระบวนการคิด และการคํานวณ การใช้ ภาษา และใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียน

           จากปัญหาดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวีซี อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ หัวหน้าโครงการ ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองเบื้องต้นก่อนหมอวินิจฉัย และสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้ โดยมีครูพี่เลี้ยงและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 100 คน

            ภายในกิจกรรมมีการอบรมการใช้โปรแกรมข้อสอบแบบปรนัย การใช้โปรแกรมข้อสอบแบบการฟัง และการพูด และการใช้โปรแกรมประเมินผลการคัดกรองสำหรับครู โดยมีนายเอกราช ตามี่ และนายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการอบรมเทคนิคการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยอาจารย์ธนภร อินต๊ะสิน ซึ่งเน้นการสอนเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง อีกทั้งยังเป็นการวัดระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องให้ได้ทราบถึงความถนัดของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นความถนัดทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาไทย พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้ผ่อนคลายจากการอบรม