กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2562, 13:03 น.| 435| Academic,Research|

 

     

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนิสิตในสาขาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 ในบริษัทไอทีชั้นนำในเขตจังหวัดพะเยา, เชียงใหม่, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท 20SCOOPS บริษัท Mulberrysoft บริษัท Artisan Digital บริษัท Big Data Agency บริษัท ไอเกียกีค บริษัท Soft Square Group และบริษัท Wewebplus โดยทางสาขาวิชาได้แบ่งนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 คน ไปอบรมตามบริษัทไอทีชั้นนำที่นิสิตสนใจ การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในเชิงการฝึกงานที่ได้ปฏิบัติงานจริงกับบริษัทไอทีชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการปูทางให้นิสิตเลือกเส้นทางการทำงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       โครงการ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นโครงการที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561 เน้นความรู้คู่ทักษะปฏิบัติ “มุ่งเน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านไอที” โดยมีบริษัทไอทีชั้นนำ เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่ 1 และเป็นแหล่งปฏิบัติงานก่อนจบการศึกษา พร้อมทั้งมีทุนสนับสนุนการทำโครงงาน การศึกษาดูงาน โดยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (รวมฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท) สำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเชิญวิทยากรจากบริษัทไอที มาร่วมสอนและเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะ การสอบมาตราฐานวิชาชีพด้านไอที ศึกษาดูงานในบริษัทไอทีชั้นนำ และทุนการพัฒนาโครงงานในสาขาทุกเทอมจนจบหลักสูตร