ร่วมอบรม"บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2562, 13:15 น.| 379| Academic,Research|

     

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย" โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงให้นักวิจัยได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ
ของประเทศ เพื่อให้นักวิจัยเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 90 คน