รายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 13 ก.ย. 2562, 13:31 น.| 153

         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีและ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น หัวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลคณะ ICT พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่องปอ ให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก และดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) ที่ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลของคณะ ICT ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยชะลอการไหลเวียนของน้ำในช่วงฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะกับชุมชน ดังปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ