เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 13 ก.ย. 2562, 14:22 น.| 411| Academic,Research|

         

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและคณบดีแต่ละคณะ เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินงานโดยภาพรวมของศูนย์ ฯ โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ อาทิ  การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์เรือนเพาะชำ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อนามัย การเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลานิล) เป็นต้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ทางศูนย์ ฯ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและระบบนิเทศภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

     สำหรับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเทียบเท่าสำนักงานคณะ โดยมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ดูแลบริหารงานและกิจการภายในศูนย์ ฯ การดำเนินงานประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1 งานศึกษาและพัฒนาพันธ์พืชและเกษตรกรรม 2.งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 3.งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สำหรับนิสิต รวมถึงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอกอีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ