พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 16 ก.ย. 2562, 13:08 น.| 504| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารคณะ ฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในย่านมหาวิทยาลัยพะเยาและเทศบาลตำบลแม่กา ชูนโยบายเด่น 3 ด้านจุดแข็ง Smart Environment, Smart Living และ Smart Economy โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา และนายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานการประชุมหารือในครั้งนี้

           ทางด้านมหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับแผนการดำเนินการของสถาบันใน ปี 2562-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมถึงมุ่งเป้าที่จะตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ โดยการร่วมมือ และยกประโยชน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่าง ๆ ในภาคบริการ และ ภาคการเกษตร เพื่อประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจสามารถพัฒนายกระดับรายได้ให้กับประชาชน

          โดยนายศราวุธ ได้แนะนำถึงบทบาทของดีป้าในบริบทของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาในด้านต่างๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นหนึ่งในองค์กรทางการศึกษาที่ไม่ได้เข้มแข็งเพียงในเขตภาคเหนือเท่านั้น แต่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในการสร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับจากโมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย เบื้องต้นในการประชุมหารือครั้งนี้ ทางด้านดีป้าได้ให้คำแนะนำในการเตรียมยื่นขอสมัครพิจารณารับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ ในปี 2563 พร้อมทั้งได้ร่วมหารือพันธมิตร อย่างเทศบาลแม่กา จังหวัดพะเยา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้น และจะขยายออกไปในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดพะเยาและรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า : ภาพ