กิจกรรม Campus France Tour 2019

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 17 ก.ย. 2562, 17:37 น.| 395| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรม Campus France Tour 2019 โดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมี Mr.Guilluame DA, Attach for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะ เป็นผู้แนะนำรายละเอียดทุนการศึกษาให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ห้อง ห้องที่ 1 สำหรับคณาจารย์ จำนวน 20 คน บรรยายในหัวข้อ Presentation and discussion for lecturers “Fellowship and Mobility Programs” ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ห้องที่ 2 สำหรับนิสิต จำนวน 60 คน บรรยายในหัวข้อ Presentation for UP students “Studies in France and Scholarship” ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา