KM เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 3 ต.ค. 2562, 17:39 น.| 377| Academic,Research|

 

             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานคณะ ICT จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญชำนาญการในอนาคตสายงานบริการ” โดยคุณวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษา ซึ่งได้ไปเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน จากคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ณ กรุงเทพมหานครฯ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2562” โดยคุณสุทธิดา เดชะตา นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งได้ไปอบรมเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่างมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้นำความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานสายบริการในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการแบ่งปันไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                                                                                                                                                                นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ