เข้าร่วมกิจกรรม UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 10 ต.ค. 2562, 17:03 น.| 383| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” ซึ่งกองบริหารงานวิจัยจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและสามารถนำเทคนิคที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการไปใช้ทางด้านการวิจัย โดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 เป้าหมายคือการ Submission บทความในระบบได้ในระยะเวลา 2 วันในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

          โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน Paper International และวิทยากร มากประสบการณ์ ที่มาบรรยายและทำกิจกรรมการเขียนบทความ ทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้จัดการวารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และคุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนักวิชาการอิสระ ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเป็นกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “การนำอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าสู่สนามใหม่ของการวิจัย” ในประเด็นการเตรียมตัวสู่สนามการวิจัยใหม่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามยุทธศาสตร์ อวน. เพื่อการพัฒนา 4 แพลตฟอร์ม 1) การพัฒนากำลังคน 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความและการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย พร้อมทำกิจกรรมเข้าสู่การเตรียมตัวการเขียนบทความ

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

กองบริการงานวิจัย : ภาพ