เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2562

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 28 ต.ค. 2562, 13:11 น.| 593| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ   การรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น

            โดยมีนายวรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะ ,นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี, นายแพทย์ธียรชัย คฤหโยธิน รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, นายพิเชษฐ ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต, นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่, นางสาวกัลวรา ภูมิลา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา, นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์ หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนิสิต กองพัฒนานิสิตและนิสิตพิการ ,นางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต และนางสาวนิตา จูตะวิริยะสกุล หจก.ฮิวเมติค ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมตอบคำถามจากนิสิต
ที่มีข้อสงสัย

            ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น อยากให้คณะ ICT มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้ เช่น ตู้ ATM ร้านถ่ายเอกสาร เรื่องการให้บริการของรถเมล์มหาวิทยาลัย ควรเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เรื่องเวลาในการรับ-ส่งแต่ละตึก เรืองระบบการลงทะเบียน REG ที่อยากให้ปรับปรุงเรื่องระบบใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเรื่องหอพัก UP Dome เรื่องน้ำประปาในหอพักที่ไม่ค่อยสะอาด และอยากให้มีการปรับปรุงเรื่องการบริการของหอพัก เช่น การซ่อมแซมของใช้ในหอพัก อยากให้มีความรวดเร็วมากกว่าเดิม และเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของหอพัก อยากให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เรื่องของการบริการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยากให้มีการรองรับด้านการรักาและสิทธิการรักษาที่ครอบคลุมมากกว่านี้ รวมไปถึงเรื่องเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยไปในบางส่วน ส่วนคำถาม หรือข้อสงสัยใดที่ยังให้คำตอบในขณะนั้นไม่ได้ ทางผู้บริหารจะนำปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นางสาวดลธิชา ทัพวิโรจน์ (ครูสาขา CG) : ภาพ