โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ต.ค. 2562, 18:40 น.| 660| Academic,Research|

           

           เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นเวทีที่ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานโครงงาน เพิ่มพูนทักษะด้านการทำวิจัย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ
          โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีจาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 67 โครงงาน แบ่งเป็นประเภท Demo จำนวน 25 โครงงาน และประเภท Poster จำนวน 42 โครงงาน ซึ่งมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานและร่วมให้ข้อคิดเห็นนิสิตได้พัฒนาต่อยอดโครงงานต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์ (ครู) : ภาพ