ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ต.ค. 2562, 16:21 น.| 329| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสำนักงานเลขนุการฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งจุดเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกรรมการหน่วยเสนอรายชื่อ ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการในสังกัดเข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของคณะ ฯ มาร่วมเสนอชื่อกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นางโกลัญญา ตายะ (หัวหน้าสำนักงานคณะฯ) : ภาพ