ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ NCIT2019 และ InCIT2019

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 ต.ค. 2562, 16:25 น.| 787| Academic,Research|

        วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Information Technology (NCIT2019) และ The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019) ณ อาคารใหม่ (อาคาร E) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ฯ ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ
          ทั้งนี้ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็น session chair ในงานประชุมวิชาการ NCIT2019 และ ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมนี้ด้วย